شماره پایانه کاراندیش شیراز

0 550
نام تلفن
شماره ۱۳ آسیا سفر( احسان فارس) ۷۳۲۳۵۰۶- ۷۳۰۹۸۵۷
ایران پیما فارس ۷۳۰۴۵۱۲ – ۷۳۰۱۳۸۳
گیتی نورد (ایران مهر) ۷۳۰۲۹۳۹
پیک صبا حافظ شیراز ۷۳۰۴۴۰۶
شماره ۴ میهن نور آریا ( پیمان گشت) ۷۳۲۶۹۰۴ – ۷۳۰۹۶۴۳
شماره ۱۵ ترابر بی تا ( پیشرو فارس) ۷۳۱۹۱۱۵ -۷۳۰۷۲۲۵
جهان مهر شیراز ۷۳۱۷۸۰۲-۷۳۲۱۳۲۶-۷۳۱۳۵۶۷
سیروسفر جنوب ۷۳۱۹۱۱۱-۱۴
سیروسفر فارس ۷۳۰۴۶۵۰- ۷۳۰۶۷۳۱
شاهین گشت فارس ۷۳۱۶۶۶۰- ۷۳۰۲۹۱۸
شماره ۱۶ جهان گشت مهر ( شیراز نوید) ۷۳۱۷۰۰۰-۷۳۰۳۰۵۷
شیراز هما ۷۳۱۹۳۹۲- ۷۳۰۴۷۱۳
عدل فارس ۷۳۱۳۴۱۰- ۷۳۰۱۰۲۹
شماره ۱۱ آریا سفر شیراز ( میهن پیما) ۷۳۰۶۵۵۴
گیتی پیما ۷۳۱۱۶۶۳- ۷۳۰۵۲۶۶
شماره ۱۷ پیک صبا شیراز (میهن پیما) ۷۳۱۷۳۳۱- ۷۳۰۴۵۶۳
ایمن سفر ایرانیان شیراز( میهن مهر) ۷۳۰۳۷۷۴- ۷۳۱۶۰۰۰- ۷۳۱۵۰۰۰
میهن نور فارس ۷۳۱۷۷۹۴- ۷۳۰۹۳۶۵
ندای شیراز ۷۳۲۱۲۱۲- ۷۳۰۵۱۲۹
همسفر چابکسواران پاسارگاد ۷۳۱۷۷۱۱- ۷۳۰۳۳۰۷
رویال سفر ایرانیان ۷۳۱۱۰۲۶

 

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

Connect with:آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب